Vecākiem

Vecākiem par jauno mācību saturu

Izglītība mainās līdzi laikam – informācijas pieejamība un pārbagātība pieprasa jaunu pieeju un saturiskus papildinājumus. Tā ir dabiska izglītības sistēmas attīstība.

Pilnveidotā mācību pieeja paredz, ka skolēna mācīšanās rezultāts ir lietpratība (jeb kompetence), ko veido zināšanas, prasmes un vērtībās balstīti ieradumi. Jo svarīgi ir ne vien tas, ko cilvēks zina un prot, bet arī apzināta un ētiska savu zināšanu un prasmju izmantošana.

Kā vecāki var atbalstīt savu skolēnu un viņa mācīšanos?

Pamatskolā

Buklets vecākiem par pilnveidoto mācību saturu un pieeju 

pamatizglītībā šeit

Vidusskolā

Buklets vecākiem par pilnveidoto mācību saturu un pieeju vispārējā 

vidējā izglītībā šeit

Par vērtēšanu

Vērtēšana ir neatņemama mācību procesa daļa.  Būtiski palielinās formatīvās vērtēšanas jeb vērtēšanas, lai uzlabotu mācīšanos loma ikdienā.  Uzsvērta  diagnosticējošo pārbaudes darbu loma kā būtisks atbalsts skolotājiem, lai plānotu savu ikdienas darbu mācību gada sākumā.

Viena no labas izglītības atslēgām ir pārdomāta vērtēšana – skaidri mācību mērķi, vērtēšanas kritēriji, skolotāju vadīts process un vecāku atbalsts. Vērtējums nav tikai atzīme, bet arī atgriezeniskā saite, kas palīdz bērnam uzlabot savu sniegumu un attīstīties. Tāpēc no 2024./2025. mācību gada visās Latvijas skolās stāsies spēkā izmaiņas vērtēšanas pieejā. 

Vairāk par vērtēšanas pieeju: www.skola2030.lv/vertesana

Tiešsaistes vecāku sapulce par vērtēšanu, kurā sniegtas arī atbildes uz vecāku uzdotajiem jautājumiem: skatīt

VISC_Vertesanas_Principi.pdf

Sadarbība

Ģimnāzijas padome

Ģimnāzijas padome ir vecāku- domubiedru grupa, kas vēlas darboties skolas un skolēnu labā. Padomes mērķis ir uzlabot skolas darbu, veicināt tās attīstību, sekmēt vecāku un skolas sadarbību, risināt problēmas.No katras klases šajā padomē darbojas 1- 2 vecāki.

Lūgums izmantot šos pārstāvjus sava viedokļa paušanai sanāksmēs, problēmu izteikšanai, darba uzlabošanai. Lūgums sadarboties ar klases vecāku pārstāvi, sazinoties e- klases pastā, telefoniski vai personīgi situācijās, kad vēlaties kādu domu vai problēmu paust skolas vadībai. Tāpat lūgums klases vecāku sapulcēs dot vārdu un uzklausīt padomes pārstāvi, lai tas atskaitītos par paveikto, runāto Ģimnāzijas padomē.

Saziņa

Efektīvai saziņai ir nozīmīga loma veiksmīgas sadarbības un kopīgu mērķu sasniegšanā. Pedagogu un vecāku savstarpējā saziņa galvenokārt notiek platformā e-klase, izmantojot:

 Vairāk par iespējām e-klasē šeit

Problēmsituāciju risināšana

Pēc skolēna pārkāpuma rakstura skolas personāls ir tiesīgs mainīt rīcības soļus. Audzinātājs un mācību priekšmeta skolotājs sarunu reģistrē e-klases žurnāla pielikumā Individuālās sarunas ar vecākiem un skolēniem.

soli.pdf
Ieksejas_kartibas_not_2023 (1).pdf

Citi jautājumi

Ja ir pazaudēta skolēna apliecība 

Saskaņā ar Valmieras novada pašvaldības lēmuma Nr.771 (29.12.2022.) "Par iestādes "Valmieras novada Izglītības pārvalde" maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu", NR 29.12.2022. vienas apliecības izgatavošanas maksas ir 4,01EUR, ja skolēns ir pazaudējis pašvaldības izsniegto pirmreizējo skolēna apliecību. 

Kā pieteikties atkārtotas apliecības izgatavošanai?

Iesniegums par sabiedriskā transporta izmantošanas kompensāciju: šeit

Par kavējumiem

Pamatojoties uz MK noteikumi Nr. 89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”, tad VPVĢ administrācija informē vecākus/aizbildņus, ka viņu pienākums ir sazināties ar klases audzinātāju par bērna neierašanos skolā konkrētajā dienā līdz plkst. 12:00, t.i., piezvanot vai atsūtot SMS, uzrakstot vēstuli uz e-pastu, piesakot kavējumu e-klasē.

Ja gadījumā klases audzinātājam nav zināms iemesls par izglītojamā neierašanos skolā vai tas nav uzskatāms par attaisnojošu un viņš ir kavējis vairāk nekā 20 mācību stundas semestrī, tad skolas pienākums ir nekavējoties rakstiskā veidā informēt Valmieras pilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldi, kura atbilstoši savai kompetencei noskaidros izglītības iestādes neapmeklēšanas cēloņus.

Lūgums vecākiem/aizbildņiem laikus sazināties ar klases audzinātāju un informēt par bērna neierašanos skolā, lai skolai problēmsituācijas risināšanā nebūtu jāiesaista Izglītības pārvalde.

Noteikumi, kas jāņem vērā vecākiem, ja viņi dodas uz ārzemēm

Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 45.1 pantu par vecāku aprūpē esoša bērna nodošanu citas personas aprūpē Latvijā un aprūpes uzraudzību, ja bērna abi vecāki dodas uz ārzemēm strādāt, tad obligāti ir jānokārto pilnvara, t.i., ar cilvēku, kuram vecāki uztic pieskatīt un audzināt savu bērnu. Šo pilnvaru vēlams (kopijas veidā) iesniegt klases audzinātājam/-ai!!! Ja gadījumā ar bērnu, kas notiek, tad klases audzinātājs/-a zina pie kā griezties, kā arī drošības ziņā, piemēram, ja bērnam ir nepieciešama medicīniskā palīdzība (steidzama operācija), tad ir pilnvarotā persona, kas var oficiāli parakstīt dokumentus – pretējā gadījumā jūsu bērnam netiks sniegta medicīniskā palīdzība.

Ja uz ārzemēm vecāki dodas kopā ar bērnu/-iem (mācību gada laikā), tad par to ir jāinformē izglītības iestāde, kurā Jūsu bērns mācās un jāiesniedz rakstisks vecāku iesniegums skolas direktorei.

Brīvpusdienas

Bērniem brīvpusdienas piešķir, ja bērns ir aizbildniecībā, ja ģimenei ir trūcīgas ģimenes statuss un citos gadījumos.

Ja bērnam ir nepieciešamas brīvpusdienas un deklarētā dzīves vieta ir Valmierā, tad pēc palīdzības ir jāvēršas Valmieras bāriņtiesā (ja bērns ir aizbildniecībā) vai Valmieras Sociālajā dienestā (dažādās situācijās). Ja deklarētā dzīves vieta ārpus Valmieras, tad jādodas uz tās pilsētas vai pagasta bāriņtiesu vai Sociālo dienestu, kura apkalpošanas teritorijā Jūs dzīvojat, lai nokārtotu bērnam brīvpusdienas.

Nokārtojot nepieciešamo dokumentāciju Valmieras bāriņtiesā vai Valmieras Sociālajā dienestā, vecākiem tiek izsniegta izziņa, kura apstiprina, ka bērnam pienākas brīvpusdienas uz noteiktu laika periodu, un par to Valmieras Sociālā dienesta darbiniece elektroniski informē skolas sociālo pedagoģi, kura, saņemot atbilstošo informāciju, piesaka skolēnam brīvpusdienas skolas kafejnīcā. Ja šāda veida izziņa par brīvpusdienām bērnam tiek izsniegta citā vietā, piemēram, Mazsalacā, Strenčos, Brenguļos u.c., tad tā ir jānogādā izglītības iestādē un jāatdod skolas sociālajai pedagoģei, kura savukārt pieteiks skolēnam brīvpusdienas skolas kafejnīcā.

Parasti brīvpusdienas skolēniem tiek piešķirtas uz vienu mācību semestri, izņēmumi mēdz būt pagastu pašvaldībās, kad tiek norādīti citi laika periodi, t.i., no tāda mēneša līdz tādam mēnesim nevis konkrēts mācību semestris. Tāpēc vecāki, lūdzu, pievērsiet uzmanību norādītajam laika periodam, lai laikus nokārtotu nepieciešamās formalitātes un izņemtu jaunu izziņu nākamajam mācību semestrim vai laika posmam.