Projekti

Projekts “Videi draudzīgs nākotnes uzņēmējs

Vides projekts_infografika.pdf

Projekta mērķis: Veidot jauniešu izpratni par videi draudzīgu rīcību un veicināt līdzdalību caur izglītojošu un praktisku zaļā kursa principu īstenošanu savos skolēnu mācību uzņēmumos. 

Projekta programma: Valsts budžeta programma 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas “Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē “Videi draudzīga dzīvesveida izglītojošu pasākumu īstenošana”.

Projekta īstenošanas periods: 01.03.2024. – 30.04.2025. (14 mēneši)

Projekta partneri: Valmieras Attīstības aģentūra ir vienīgais un galvenais projekta partneris un īstenotājs, kas nodrošinās aktivitāšu ieviešanu un rezultātu sasniegšanu. Projekts tiek īstenots ciešā sadarbībā ar Valmieras, Limbažu, Smiltenes un Cēsu novadu skolām.

Projektā plānotās aktivitātes:

Projekta koordinators skolā:  Santa Kazaka


Vairāk: https://darevalmiera.lv/par-projektuvidei-draudzigs-nakotnes-uznemejs/ 

Projekts_Videi draudzīgs nākotnes uzņēmējs_info_priekš_VAA_un_DARE__mājaslapas (1).pdf
Prezentācija_Vides projekts_DARE 2023 1.sanāksme.pdf

Projekts “Kontakts”

2022./2023.mācību gada 1.semestrī ģimnāzijā tiek realizēta Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “KONTAKTS”, kas ir kā turpinājums iepriekšējā mācību gadā realizētajam Labbūtības ceļakartes plānam ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību, veicinot skolēnu aktīvu pilsonisko līdzdalību un labbūtību un sniedzot atbalstu jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai. 

Iniciatīvu “Kontakts” veido divas daļas – izglītības iestāžu pašpārvalžu komandu mācības un iniciatīvu projektu konkurss. Pavasarī ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes jaunieši – Alise Laura Kjaspere, Laura Kiļupe un Ralfs Kalniņš – un direktores vietniece audzināšanas darbā Ilva Lakuča piedalījās JSPA mācībās un izstrādāja projekta pieteikumu. 

Projektā paredzēts, ka pašpārvaldes jaunieši veido Sporta spēļu un Labbūtības festivālu, kā arī saliedēšanās pasākumus pašpārvaldei ar mērķi radīt tādu atmosfēru skolā, kas iedrošina pusaudžus un jauniešus uz iesaistīšanos un aktivitāti, palīdz atrast jaunus draugus, dod iespēju līdzdarboties skolas notikumos, jo tieši kolektīva sajūta un draugu loks apkārt ir tas, kas mazina stresu, rada drošības sajūtu un veicina vēlmi darboties. Skolēni varēs uzzināt, kā mācīties tikt galā ar stresu un problēmsituācijām. 

Direktore Ilva Lakuča

Labbūtības festivāls

Saliedēšanās pasākums Skolēnu pašpārvaldei - pufu šūšana

Sporta spēļu festivāls "Olimpiskā Pārgauja"

ERASMUS +  projekts  ‘’Zināšanas un izaicinājumi – jaunā skolotāja spēks’’/  Knowledge and challenges – the strenght of the young teacher

Projekta ID   2022-1-LV01-KA122-SCH-000079361

Erasmus+ programmas ietvaros realizējam  mācību mobilitātes skolu izglītības sektorā (KA122-SCH).

Skolas mērķi paredz aktīvu pedagogu mācīšanās procesu, lai veidotu mūsdienīgu, konkurētspējīgu un atvērtu mācīšanās vidi, tā sniedzot piemēru skolēnam. Tas ir mērķtiecīgs, pēctecīgs un regulārs. Apguves tēmas atbilstošas mācību gada mērķiem un prioritātēm- caurviju prasmju apguve, vērtēšana kā atbalsts skolēna izaugsmei, jaunu metožu izmantošana u.c. Skola mērķtiecīgi meklē papildus profesionālās pilnveides iespējas pedagogiem, tā stiprinot viņu pedagoģisko meistarību, pārliecību un piesaisti pedagoģijai.

Mobilitātes projekta aktivitātes veido piecu jauno pedagogu došanās uz 5 dažādiem kursiem, izejot no katra nepieciešamības savas profesionalitātes izaugsmē un pilnveidošanā:

1) Inovatīvas pieejas mācīšanā. Kā veicināt radošumu, organizēt projektus, integrēt mazākumtautību skolēnus, IKT kā kritiskās domāšanas attīstīšanas instruments, lai paplašinātu skolotāja pedagoģisko potenciālu un motivētu skolēnus. 

2) Radošums nākotnei: kritiskās domāšanas un problēmu risināšanas veicināšana klasē. Neformālā izglītību kā metode, lai attīstītu un nostiprinātu 21.gs prasmes, īpašu uzmanību vēršot radošumam, sadarbības prasmēm un kritiskajai domāšanai. Uzmanība tiek vērsta uz prasmēm aktivitāšu, spēļu veidošanā, sadarbības prasmju attīstīšanai un rīkiem, lai veicinātu radošumu kritiskajā domāšanā un valodas attīstībā. 

3) Medijpratība+video veidošana un digitālo stāstu stāstīšana. Mācīt skolotājiem un skolēniem būt medijpratīgākiem un uzmanīgākiem pret informāciju, viltus ziņām un bīstamiem riskiem. Videoklipi var būt ļoti spēcīgs rīks, lai mācītu, izglītotu un iesaistītu. 

4) Brīvdabas un vides izglītība. Noderīgas zināšanas un praktiski piemēri, kā āra mācības un vides zinātni iespējams radoši padarīt interesantu skolēniem, kā arī uzlabot skolēnu garīgo, emocionālo, fizisko un sociālo attīstību. 

5) Stresa menedžments ar brīvdabas aktivitātēm. Zināšanu iegūšana par to, kas ir stress, kādi stresa tipi ir sastopami, kā reaģēt uz stresu, kādas stresa pārvaldīšanas tehnikas var pielietot, lai pārvaldītu stresu. Teorētiskās zināšanas tiks apvienotas ar praktiskajām iemaņām, piedaloties āra nodarbībās un praktizējot stresa mazināšanas tehnikas.

"Mēs kopā Eiropas nākotnei"

Laikā no 11.10.-18.10. Valmierā un Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā viesojās vācu skolēnu grupa no Gīterslo Januša Korčaka vispārizglītojošās skolas. Tikšanās notika Erasmus+ projekta ”Mēs kopā Eiropas nākotnei” ietvaros. Projekta koordinators ir jauniešu apmaiņas organizācija Droste Haus no Ferlas (Verl, Vācija).

Pasākumiem bagātajā nedēļā vācu skolēni kopā ar VPVĢ skolēniem meklēja kopīgo un atšķirīgo jauniešu dzīvē , apmeklēja Daibes atkritumu šķirošanas poligonu, iepazina Valmieras tehnikumu, kur piedalījās dažādās darbnīcās. Bez tam skolēni pabija Valmieras novada domē, kur tikās ar Valmieras novada domes priekšsēdētāju Jāni Baiku. Jaunieši piedalījās gan bruņinieku spēlēs Valmieras novadpētniecības muzejā, gan mācījās dažādu instrumentu spēli Yamaha mūzikas skolā, gan sportoja un spēlēja boulingu. Neaizmirstams bija baleta izrādes apmeklējums Nacionālajā Operas un baleta teātrī Rīgā. Visur grupu pavadīja Latvijas brīnišķīgā rudenīgā daba un oktobrim neraksturīgi siltais laiks.

Projektu noslēdzām ar kopīgu vakaru skolas svinību zālē, kur skolēni stāstīja par saviem iespaidiem Latvijā, kopīgi dejoja, skatījās fotoprezentāciju un pārbaudīja savas zināšanas viktorīnās par Vāciju un Latviju.

Šādu projektu devums ir nenovērtējams- jaunieši mācās komunicēt ar citu valstu vienaudžiem, paplašina savu redzesloku un skatījumu uz pasaules notikumiem, kā arī attīsta savas sociālās kompetences un svešvalodu zināšanas.

Projekts "Bungu iegāde mūzikas grupai"

Valmieras novada fonda Jauniešu ideju laboratorijas projektu konkursā "Jaunieši dod iespēju jauniešiem 2021" VPVĢ mūzikas grupa iesniedza projektu "Bungu iegāde mūzikas grupai "Piektdiena", saņemot līdzfinansējumu bungu iegādei.

Projekts "Neklusē"

No šī mācību gada mūsu skola ir viena no 54 skolām Latvijā, kas sadarbojas ar sociālo projektu Neklusē. Projekta mērķis ir mazināt mobingu Latvijas skolās. Mūsu un citās projekta skolās darbojas arī Neklusē mobilā lietotne, caur kuru skolēniem ir iespēja uzsākt saraksti ar skolas vai Pusaudžu resursu centra psihologu un saņemt atbalstu. Sarakste būs anonīma - psihologs saņems tikai informāciju par skolēna skolu, klasi, kā arī viņa ziņu. Lai mobingu mazinātu un laicīgi novērstu, ir svarīgi izprast sevi, savas emocijas, citus klasesbiedrus, ko skolēni pēc projekta materiāliem mācīsies klases audzināšanas stundās.

Mobings ir atkārtota, mērķtiecīga rīcība bērnu vidū grupā, lai pazemotu vienu vai vairākus bērnus, nodarot fizisku kaitējumu vai ietekmējot emocionāli (apsaukāšana, ignorēšana, neiekļaušana grupā, pazemošana internetā). Mobings vienlīdz negatīvi ietekmē visus iesaistītos – cietušos, pāridarītājus un vērotājus.

Psiholoģe Sabīne Bērziņa

Projekts “EMU:Skola”

Ar digitāli aizpildāmu instrumentu palīdzību EMU:Skola ļauj klases audzinātājam un skolas atbalsta personālam vieglāk un ērtāk gūt pārskatu pār bērna, klases un skolas emocionālo labsajūtu un vajadzībām.

EMU:Skola ir radīts kā digitāls atbalsta rīks pedagogu ikdienas darbam ar bērnu, klasi un vecākiem. Balstoties bērnu un vecāku atbildēs, EMU skola sniegs:

Projekts sniedz praktiskus ieteikumus skolotājiem, lai skola kopā ar vecākiem var labāk atbalstīt bērnu.

Psiholoģe Sabīne Bērziņa un sociālā pedagoģe Elīna Vīre

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valmierā

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu sadarbības partneri (pašvaldības un to dibinātās vispārējās izglītības iestādes) projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2./16/I/001) īstenošanas laikā ir aprobēts pasākumu kopums mērķtiecīgam skolēnu atbalstam gan mācību saturu papildinošos pasākumos, gan daudzveidīgos ārpussstundu pasākumos. Pasākumi tiek pielāgoti skolēnu mainīgajām vajadzībām, kā arī tie būtiski papildina kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešanu. Tiek analizētas konkrētas skolēnu vajadzības, salāgojot tās ar izglītības iestādes resursiem, t.sk. pieejamo pedagoģisko personālu. Atbalsta pasākumi ir izvēlēti, balstoties uz mērķtiecīgu vajadzību izvērtējumu un saredzot šo pasākumu ietekmi ilgtermiņā. Līdztekus daudzveidīgajam pasākumu kopumam skolēnu atbalstam izglītības iestādes pedagogi iesaistās arī pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumos, tādējādi projekta īstenošanas laikā gan individuāli, gan kolektīvi apgūstot būtiskas prasmes gan agrīni diagnosticēt specifiskas skolēnu mācību vajadzības, gan arī iegūstot prasmi radoši īstenot daudzveidīgas interešu izglītības programmas.

Informācija: http://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_projekti.shtml

direktores vietniece izglītības jomā Ērika Ivanova

Programma “Latvijas skolas soma”

Programma „Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās mērķis ir, sākot ar 2018. gada septembri, nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt norises, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu un dod iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas. 

Skolotāja Marta Empele

Projekts MOT Izvēlies drosmi!

Iedvesmojoša motivācijas programma mūsdienīgiem Latvijas skolu jauniešiem. Programmu veido 12 interaktīvu nodarbību cikls 13 – 16 gadus veciem jauniešiem jeb 7.- 9. klašu skolēniem, kas tiek īstenots trīs mācību gadu garumā. Nodarbības vada MOT treneri – gan skolotāji, gan brīvprātīgie citu profesiju pārstāvji. MOT trenera svarīgākās īpašības – aizrautīgs, mūsdienīgs, radošs un sirsnīgs.

Informācija: https://mot.lv/

direktores vietniece izglītības jomā Ērika Ivanova

Būsim atvērti dažādībai

A CONTRIBUTION TO OUR OPEN-MINDEDNESS

NORDPLUS JUNIOR projekts, ID NPJR-2022/10201

Projekta vispārējais mērķis ir attīstīt, izaicināt, paplašināt, stiprināt tādas kvalitātes kā atvērtība un tolerance - lai veicinātu izpratni par kultūras un sociālajiem aspektiem gan vietējā, gan reģionālā, gan starptautiskā līmenī. Projekta dalībnieki ir Norvēģu kluba 10.-11.klases skolēni, un projekta sadarbības partneri ir Valmieras Dienas aprūpes centrs ‘’Stropiņš’’, Rud vidusskola Norvēģijā, NGO ‘’Vivil’’. Projekta ietvaros tika organizētas aktivitātes Valmieras Dienas aprūpes centrā ‘’Stropiņš’’, dalībnieki devas studiju braucienā uz Norvēģiju, kur kā brīvprātīgie piedalījās sporta spēlēs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Vivil (Norvēģijā), viesojās sadraudzības skolā – Rud vidusskolā, dalījās pieredzē par brīvprātīgo darbu NGO Vivil, praktizēja norvēģu valodu, iepazinās ar kultūras un vēstures objektiem galvaspilsētā Oslo, devas iekarot vietējās kalnu virsotnes. Projekta noslēgumā Norvēģu kluba dalībnieki kā brīvprātīgie piedalīsies sporta spēļu bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām ‘’Mēs varam 2023’’ organizēšanā un norisē. 

Projekta realizācijas laiks: 2023.gada marts-septembris.

skolotāja Sanda Deisone 

Bez pagātnes nav nākotnes

"Det folk som ingen fortid har, har heller ingen fremtid." Ibsen

NORDPLUS JUNIOR  projekts; NPJR-2020/10285   (2020-2022)

Projekta tēma saistīta ar savas vēstures izzināšanu – no kurienes tu nāc, kur ir tavas saknes. Kā moto šim projektam ir ņemti norvēģu dramaturga H. Ibsena vārdi "Det folk som ingen fortid har, har heller ingen fremtid`" (bez pagātnes nav nākotnes).

Ja esat savas valsts pilsonis, jūs nevarat būt nošķirts no laika. Ir jāsaprot, kā radusies tava valsts, kā tā attīstījusies un kādas ir tās attīstības galvenās likumsakarības.

Partneri šajā mobilitātes projektā ir Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija (VPVG) no Latvijas un Rud vidusskola no Norvēģijas, un šajā projektā iesaistīti skolēni  vecumā no 16 līdz 19 gadiem. No VPVG – skolēni, kuri mācās norvēģu valodu, un no Rud vidusskolas – skolēni no sociālo zinību novirziena.

Projekta tēmas ideja nāk no norvēģu kluba jauniešiem – viņi ir saņēmuši jautājumus par Latvijas vēsturi no saviem norvēģu draugiem un izjutuši neveiklību par galveno notikumu/procesu īsti nezināšanu. Viņi atzina, ka grūtības sagādā  nacionālo notikumu/procesu iekļaušanu pasaules kontekstā. Izrādījās, ka Norvēģijas jauniešiem ir tādas pašas problēmas.

Projekta gaitā veidosim katrs savas valsts vēstures laika līniju,  apzinot/atkārtojot būtiskākos notikumus un tādejādi caur to uzzinot vairāk par sevi, kaimiņiem un pasauli kopumā. Katra skola to veiks atsevišķi par savu valsti un nedaudz iepazīsies ar svarīgākajiem faktiem par otru valsti. 2022.gada pavasarī ir paredzēts VPVĢ projekta dalībnieku brauciens uz Norvēģiju, kur notiks tēmas diskusijas Rud vidusskolā, un norvēģu jaunieši iepazīstinās ar senākās un jaunākās vēstures vietām Oslo un apkaimē: Vikingu muzeju, Akerhusas cietoksni, Storting (parlamentu), 22.jūlija centru, Ūtejas salu utt. 

Pandēmijas dēļ projekts par gadu ir aizkavējies, to aizsāka  2021.gada absolventi ar  Danielu, Sabīni, Megiju, Emīliju priekšgalā, un stafeti pārņems šī gada 11.-to klašu skolēni, kuri mācās norvēģu valodu un darbojas norvēģu klubā.

VPVG un Rud vidusskola cieši sadarbojas dažādās aktivitātēs jau kopš 2002. gada.

Skatīt: The timeline of Latvian and Norwegian history

Projekts realizēts 2022. gada janvārī-maijā.

skolotāja Sanda Deisone