Projekti

Projekts “KONTAKTS”

2022./2023.mācību gada 1.semestrī ģimnāzijā tiek realizēta Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “KONTAKTS”, kas ir kā turpinājums iepriekšējā mācību gadā realizētajam Labbūtības ceļakartes plānam ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību, veicinot skolēnu aktīvu pilsonisko līdzdalību un labbūtību un sniedzot atbalstu jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai.

Iniciatīvu “Kontakts” veido divas daļas – izglītības iestāžu pašpārvalžu komandu mācības un iniciatīvu projektu konkurss. Pavasarī ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes jaunieši – Alise Laura Kjaspere, Laura Kiļupe un Ralfs Kalniņš – un direktores vietniece audzināšanas darbā Ilva Lakuča piedalījās JSPA mācībās un izstrādāja projekta pieteikumu.

Projektā paredzēts, ka pašpārvaldes jaunieši veido Sporta spēļu un Labbūtības festivālu, kā arī saliedēšanās pasākumus pašpārvaldei ar mērķi radīt tādu atmosfēru skolā, kas iedrošina pusaudžus un jauniešus uz iesaistīšanos un aktivitāti, palīdz atrast jaunus draugus, dod iespēju līdzdarboties skolas notikumos, jo tieši kolektīva sajūta un draugu loks apkārt ir tas, kas mazina stresu, rada drošības sajūtu un veicina vēlmi darboties. Skolēni varēs uzzināt, kā mācīties tikt galā ar stresu un problēmsituācijām.

Direktores vietniece audzināšanas darbā Ilva Lakuča


Projekts "Neklusē"

No šī mācību gada mūsu skola ir viena no 54 skolām Latvijā, kas sadarbojas ar sociālo projektu Neklusē. Projekta mērķis ir mazināt mobingu Latvijas skolās. Mūsu un citās projekta skolās darbojas arī Neklusē mobilā lietotne, caur kuru skolēniem ir iespēja uzsākt saraksti ar skolas vai Pusaudžu resursu centra psihologu un saņemt atbalstu. Sarakste būs anonīma - psihologs saņems tikai informāciju par skolēna skolu, klasi, kā arī viņa ziņu. Lai mobingu mazinātu un laicīgi novērstu, ir svarīgi izprast sevi, savas emocijas, citus klasesbiedrus, ko skolēni pēc projekta materiāliem mācīsies klases audzināšanas stundās.

Mobings ir atkārtota, mērķtiecīga rīcība bērnu vidū grupā, lai pazemotu vienu vai vairākus bērnus, nodarot fizisku kaitējumu vai ietekmējot emocionāli (apsaukāšana, ignorēšana, neiekļaušana grupā, pazemošana internetā). Mobings vienlīdz negatīvi ietekmē visus iesaistītos – cietušos, pāridarītājus un vērotājus.

Psiholoģe Sabīne Bērziņa

Projekts “EMU:Skola”

Ar digitāli aizpildāmu instrumentu palīdzību EMU:Skola ļauj klases audzinātājam un skolas atbalsta personālam vieglāk un ērtāk gūt pārskatu pār bērna, klases un skolas emocionālo labsajūtu un vajadzībām.

EMU:Skola ir radīts kā digitāls atbalsta rīks pedagogu ikdienas darbam ar bērnu, klasi un vecākiem. Balstoties bērnu un vecāku atbildēs, EMU skola sniegs:

  • pārskatu par bērnu un klases emocionālajām vajadzībām;

  • ieteikumus vecāku uzrunāšanai un iesaistei bērna atbalstā;

  • piemērus konkrētām klasē izmantojamām metodēm.

Projekts sniedz praktiskus ieteikumus skolotājiem, lai skola kopā ar vecākiem var labāk atbalstīt bērnu.

Psiholoģe Sabīne Bērziņa un sociālā pedagoģe Elīna Vīre

''Teach SPACE through STEM'' . ("Mācīt kosmosu ar dabaszinātnēm")

Projekta nosaukums Ziemeļvalstu Ministru padomes finansētais Nordplus Junior programmas skolotāju mobilitātes projekts NPJR-2021/10033 sadarbībā ar topošo ''Kosmosa izziņas centru'' Cēsīs un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāziju izveidots ar mērķi apgūt metodes un pieejas jaunā mācību satura pasniegšanā, izmantojot kosmosa prizmu STEM - fizikas, matemātikas un datorzinību priekšmetos, izveidot pirmos stundu plānu paraugus.

Projekta ietvaros 12 skolotāji no Latvijas dosies apmaiņas programmā, kuras laikā apmeklēs Heureka zinātnes centru Somijā un viesosies ASC (Andøya Space Centre) Norvēģijā. Projekta dalībnieki iesaistīsies arī praktisku āra uzdevumu izpildē, lai iemācītos jaunas mācību metodes un uzzinātu, kā izglītību par kosmosu veiksmīgi integrēt mācību procesā.


“Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) administrētā projektu konkursa “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” ietvaros ģimnāzijas skolēnu pašpārvalde īstenos skolas “Labbūtības ceļakarti” – psihoemocionālās labsajūtas celšanas plānu.

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu izglītības iestādes jauniešu pašpārvalžu iniciatīvu projektiem - labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošanai, kas ir identificētas, balstoties jauniešu vēlmēs un vajadzībās, un saplānotas JSPA organizētās mācībās par skolēnu labbūtības ceļakartes izstrādi, tādējādi nostiprinot psihoemocionālo un pilsoniskās līdzdalības kompetenci Latvijas izglītības iestādēs, veidojot pilsoniski aktīvu, līdzdalībā balstītu jauniešu paaudzi pēc-Covid19 laikmetā.

Projekta aktivitātes skolā tiks īstenotas līdz 2021.gada beigām, saņemot 1000 eiro finansējumu un īstenojot savu izstrādāto “Labbūtības ceļakarti”. Lai celtu skolas kopienas psihoemocionālo labbūtību, Skolēnu domes jaunieši iecerējuši veidot aptaujas un lekciju skolēniem par mentālo veselību, organizēt informatīvu kampaņu par mentālās veselības problēmām pusaudžu un jauniešu vidū, kā arī organizēt “Socializēšanās”, “Atpūtas” un “Kustību” nedēļu, kad klases tiks izaicinātas vairāk kustēties un brīvajā laikā doties āra aktivitātēs, skolā justies kā mājās, “krāt” klases kilometrus aplikācijā “Strava”.

Projekts “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” notiek vairākos posmos. Augustā Skolēnu domes komanda - Elīza Amanda Ceplīte (12.a), Anna Šakena (12.b), Alise Laura Kjaspere (11.a) un Laura Kiļupe (11.c) un direktores vietniece audzināšanas darbā Ilva Lakuča – trīs dienu klātienes mācībās apguva zināšanas par psihoemocionālo veselību, vienaudžu atbalsta formām, iniciatīvas attīstīšanu un pārmaiņu vadību, kā arī izstrādāja savas skolas “Labbūtības ceļakarti”. Septembrī jauniešu līderi piedalījās vienas dienas tiešsaistes mācībās par projektu iesniegšanu. Šobrīd notiek projekta aktivitāšu organizēšana, tās plānotas realizēt pēc 15.novembra, kad atsāksies mācības klātienē.

Direktores vietniece audzināšanas darbā Ilva Lakuča

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Erasmus + projekts "Jauniešu atbildība dažādās jomās"

VPVĢ jaunieši piedalās starptautiskā Erasmus+ projektā “Jauniešu atbildība dažādās jomās”, kuru vada jauniešu apmaiņas organizācija Droste Haus no Ferlas pilsētas Vācijā. Sadarbība ar šo organizāciju ilgst jau 15 gadus.

Covid 19 pandēmijas ierobežojumu dēļ 2020./2021.m.g. projekts notika attālināti.

skolotāja Olita Nīmante

“Mācīties būt” (“Learning to Be”).

Sociālo, emocionālo un veselības prasmju novērtēšanas metožu un prakšu attīstīšana izglītības sistēmā. Projekts dod iespēju pedagogiem izmantot projektā izstrādātos metodiskos materiālus,

Projekta identifikācijas Nr. 582955-EPP-1-2016-2-LT-EPPKA3-PI-POLICY

Projekta mērķis: Projekta ietvaros pētnieki septiņās valstīs izstrādās sociāli emocionālās mācīšanās teorētisko modeli un izveidos praktiskus instrumentus skolām sociāli emocionālās mācīšanās novērtēšanai, kurus skolotāji, skolēni, vecāki, izglītības iestāžu vadība varēs izmantot sava darba pašvērtēšanai. Šie instrumenti tiks adaptēti un 2018./2019. mācību gada laikā aprobēti piecās valstīs – Latvijā, Lietuvā, Slovēnijā, Itālijā un Spānijā, katrā valstī pētījumā iesaistot divdesmit skolas. Helsinku Universitātes pētnieki (Somija) izvērtēs šo instrumentu izmantošanas ietekmi skolās.

Projekta uzdevumi: Viens no būtiskiem projekta uzdevumiem ir sekmēt sociāli emocionālo prasmju novērtēšanas nozīmīgumu skolās, lai nodrošinātu šādu neakadēmisko sniegumu atpazīšanu un attīstīšanu.

Psiholoģe Sabīne Bērziņa

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valmierā

Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi

Projekta identifikācijas Nr. 8.3.4.0/16/I/001

Direktore Agita Zariņa

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs- konsultants skolā

Projekta identifikācijas Nr. 8.3.5.0/16/I/001

Mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Aktivitātes: Pedagogi karjeras konsultanti, karjeras attīstības atbalsta plāns, karjeras atbalsta pasākumi, pedagogu tālākizglītība.

pedagogs- karjeras konsultants Lauma Lāce

Vairāk mājas lapas sadaļā Karjeras izglītība

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu sadarbības partneri (pašvaldības un to dibinātās vispārējās izglītības iestādes) projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2./16/I/001) īstenošanas laikā ir aprobēts pasākumu kopums mērķtiecīgam skolēnu atbalstam gan mācību saturu papildinošos pasākumos, gan daudzveidīgos ārpussstundu pasākumos. Pasākumi tiek pielāgoti skolēnu mainīgajām vajadzībām, kā arī tie būtiski papildina kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešanu. Tiek analizētas konkrētas skolēnu vajadzības, salāgojot tās ar izglītības iestādes resursiem, t.sk. pieejamo pedagoģisko personālu. Atbalsta pasākumi ir izvēlēti, balstoties uz mērķtiecīgu vajadzību izvērtējumu un saredzot šo pasākumu ietekmi ilgtermiņā. Līdztekus daudzveidīgajam pasākumu kopumam skolēnu atbalstam izglītības iestādes pedagogi iesaistās arī pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumos, tādējādi projekta īstenošanas laikā gan individuāli, gan kolektīvi apgūstot būtiskas prasmes gan agrīni diagnosticēt specifiskas skolēnu mācību vajadzības, gan arī iegūstot prasmi radoši īstenot daudzveidīgas interešu izglītības programmas.

Informācija: http://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_projekti.shtml

direktores vietnieks izglītības jomā Rūdolfs Roķis

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (PuMPuRS)

Projekta identifikācijas Nr. 8.3.4.0/16/I/001

Mērķis: Nodrošināt ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšanu, veidojot atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam skolēnam.

Aktivitātes: Individuālais materiālais atbalsts (transports, ēdināšana, naktsmītnes, individuālās lietošanas preces), individuāla atbalsta plāna izstrāde, konsultatīvais atbalsts izglītojamiem ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku, pedagogu un atbalsta personāla speciālistu tālākizglītība.

Informācija: http://ikvd.gov.lv/esf-projekts/ un www.pumpurs.lv

Sociālā pedagoģe Elīna Vīre

Programma “Latvijas skolas soma”

Programma „Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās mērķis ir, sākot ar 2018. gada septembri, nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt norises, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu un dod iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas.

Skolotāja Marta Empele

Projekts MOT Izvēlies drosmi!

Iedvesmojoša motivācijas programma mūsdienīgiem Latvijas skolu jauniešiem. Programmu veido 12 interaktīvu nodarbību cikls 13 – 16 gadus veciem jauniešiem jeb 7.- 9. klašu skolēniem, kas tiek īstenots trīs mācību gadu garumā. Nodarbības vada MOT treneri – gan skolotāji, gan brīvprātīgie citu profesiju pārstāvji. MOT trenera svarīgākās īpašības – aizrautīgs, mūsdienīgs, radošs un sirsnīgs.

Informācija: https://mot.lv/

direktores vietniece izglītības jomā Ērika Ivanova

Sadraudzības projekts Bjorngarden skolu Norvēģijā

skolotāja Sanda Deisone

Bez pagātnes nav nākotnes

"Det folk som ingen fortid har, har heller ingen fremtid." Ibsen

NORDPLUS JUNIOR projekts; NPJR-2020/10285 (2020-2022)

Projekta tēma saistīta ar savas vēstures izzināšanu – no kurienes tu nāc, kur ir tavas saknes. Kā moto šim projektam ir ņemti norvēģu dramaturga H. Ibsena vārdi "Det folk som ingen fortid har, har heller ingen fremtid`" (bez pagātnes nav nākotnes).

Ja esat savas valsts pilsonis, jūs nevarat būt nošķirts no laika. Ir jāsaprot, kā radusies tava valsts, kā tā attīstījusies un kādas ir tās attīstības galvenās likumsakarības.

Partneri šajā mobilitātes projektā ir Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija (VPVG) no Latvijas un Rud vidusskola no Norvēģijas, un šajā projektā iesaistīti skolēni vecumā no 16 līdz 19 gadiem. No VPVG – skolēni, kuri mācās norvēģu valodu, un no Rud vidusskolas – skolēni no sociālo zinību novirziena.

Projekta tēmas ideja nāk no norvēģu kluba jauniešiem – viņi ir saņēmuši jautājumus par Latvijas vēsturi no saviem norvēģu draugiem un izjutuši neveiklību par galveno notikumu/procesu īsti nezināšanu. Viņi atzina, ka grūtības sagādā nacionālo notikumu/procesu iekļaušanu pasaules kontekstā. Izrādījās, ka Norvēģijas jauniešiem ir tādas pašas problēmas.

Projekta gaitā veidosim katrs savas valsts vēstures laika līniju, apzinot/atkārtojot būtiskākos notikumus un tādejādi caur to uzzinot vairāk par sevi, kaimiņiem un pasauli kopumā. Katra skola to veiks atsevišķi par savu valsti un nedaudz iepazīsies ar svarīgākajiem faktiem par otru valsti. 2022.gada pavasarī ir paredzēts VPVĢ projekta dalībnieku brauciens uz Norvēģiju, kur notiks tēmas diskusijas Rud vidusskolā, un norvēģu jaunieši iepazīstinās ar senākās un jaunākās vēstures vietām Oslo un apkaimē: Vikingu muzeju, Akerhusas cietoksni, Storting (parlamentu), 22.jūlija centru, Ūtejas salu utt.

Pandēmijas dēļ projekts par gadu ir aizkavējies, to aizsāka 2021.gada absolventi ar Danielu, Sabīni, Megiju, Emīliju priekšgalā, un stafeti pārņems šī gada 11.-to klašu skolēni, kuri mācās norvēģu valodu un darbojas norvēģu klubā.

VPVG un Rud vidusskola cieši sadarbojas dažādās aktivitātēs jau kopš 2002. gada.

skolotāja Sanda Deisone

Pedagogu plānošanas prasmes kompetencēs balstītā izglītībā

(Improvement of teacher`s planning skills in competency based education)

Projekta “Pedagogu plānošanas prasmes kompetenču izglītībā” mērķis ir, sadarbojoties Latvijas, Norvēģijas un Itālijas pedagogiem, uzlabot pedagogu plānošanas prasmes, kas nepieciešamas kompetenču izglītībā un uzlabo 21.gadsimta izglītības kvalitāti.

Projekta ideja balstīta nepieciešamībā sagatavoties kompetenču pieejai Latvijas izglītībā. Šobrīd svarīgi pedagogos radīt izpratni par to, kā mainījušies akcenti 21.gadsimta stundā un visā izglītībā, tāpēc projektā akcentētā pedagoga darba pamatprasme ir īstermiņa un ilgtermiņa efektīva plānošana, kas svarīga jebkuras skolas un jebkuras valsts pedagogam.

Sadarbojoties un izstrādājot partnerskolas izvēlēto tēmu skolotāju plānošanas prasmju attīstīšanā, kopīgi izveidots metodiskais materiāls “Pedagoga plānošanas prasmju attīstošo rīku rokasgrāmata”, kas būs palīgs katram skolotājam, kas vēlēsies vadīt savu skolēnu darbu prasmju attīstīšanas virzienā.

  • Skolotāju rokasgrāmata (lv) “Pedagogu plānošanas prasmes kompetencēs balstītā izglītībā” (šeit)

  • Skolotāju rokasgrāmata (eng) “Improvement of Teacher`s Planning Skills in Competency Based Education” (šeit)

Skolotāja Sanda Deisone