Projekti

Projekti ģimnāzijā

Projekts "Neklusē"

No šī mācību gada mūsu skola ir viena no 54 skolām Latvijā, kas sadarbojas ar sociālo projektu Neklusē. Projekta mērķis ir mazināt mobingu Latvijas skolās. Mūsu un citās projekta skolās darbojas arī Neklusē mobilā lietotne, caur kuru skolēniem ir iespēja uzsākt saraksti ar skolas vai Pusaudžu resursu centra psihologu un saņemt atbalstu. Sarakste būs anonīma - psihologs saņems tikai informāciju par skolēna skolu, klasi, kā arī viņa ziņu. Lai mobingu mazinātu un laicīgi novērstu, ir svarīgi izprast sevi, savas emocijas, citus klasesbiedrus, ko skolēni pēc projekta materiāliem mācīsies klases audzināšanas stundās.

Mobings ir atkārtota, mērķtiecīga rīcība bērnu vidū grupā, lai pazemotu vienu vai vairākus bērnus, nodarot fizisku kaitējumu vai ietekmējot emocionāli (apsaukāšana, ignorēšana, neiekļaušana grupā, pazemošana internetā). Mobings vienlīdz negatīvi ietekmē visus iesaistītos – cietušos, pāridarītājus un vērotājus.

FB_Neklusē_ ja saskaries ar pāridarījumu.mp4

“Mācīties būt” (“Learning to Be”). Sociālo, emocionālo un veselības prasmju novērtēšanas metožu un prakšu attīstīšana izglītības sistēmā

Projekta identifikācijas Nr. 582955-EPP-1-2016-2-LT-EPPKA3-PI-POLICY

Projekta mērķis: Projekta ietvaros pētnieki septiņās valstīs izstrādās sociāli emocionālās mācīšanās teorētisko modeli un izveidos praktiskus instrumentus skolām sociāli emocionālās mācīšanās novērtēšanai, kurus skolotāji, skolēni, vecāki, izglītības iestāžu vadība varēs izmantot sava darba pašvērtēšanai. Šie instrumenti tiks adaptēti un 2018./2019. mācību gada laikā aprobēti piecās valstīs – Latvijā, Lietuvā, Slovēnijā, Itālijā un Spānijā, katrā valstī pētījumā iesaistot divdesmit skolas. Helsinku Universitātes pētnieki (Somija) izvērtēs šo instrumentu izmantošanas ietekmi skolās.

Projekta uzdevumi: Viens no būtiskiem projekta uzdevumiem ir sekmēt sociāli emocionālo prasmju novērtēšanas nozīmīgumu skolās, lai nodrošinātu šādu neakadēmisko sniegumu atpazīšanu un attīstīšanu.

Psiholoģe Sabīne Petruseviča

Pedagogu plānošanas prasmes kompetencēs balstītā izglītībā

(Improvement of teacher`s planning skills in competency based education)

Par projektu

Projekta “Pedagogu plānošanas prasmes kompetenču izglītībā” mērķis ir, sadarbojoties Latvijas, Norvēģijas un Itālijas pedagogiem, uzlabot pedagogu plānošanas prasmes, kas nepieciešamas kompetenču izglītībā un uzlabo 21.gadsimta izglītības kvalitāti.

Projekta ideja balstīta nepieciešamībā sagatavoties kompetenču pieejai Latvijas izglītībā. Šobrīd svarīgi pedagogos radīt izpratni par to, kā mainījušies akcenti 21.gadsimta stundā un visā izglītībā, tāpēc projektā akcentētā pedagoga darba pamatprasme ir īstermiņa un ilgtermiņa efektīva plānošana, kas svarīga jebkuras skolas un jebkuras valsts pedagogam.

Valmieras Pārgaujas ģimnāzijai, piedaloties dažādos starptautiskos projektos, līdz šim izveidojusies veiksmīga sadarbība gan ar Bjornegardas skolu Norvēģijā, gan Pian del Bruscolo skolu Itālijā. Vērojot un salīdzinot Latvijas, Norvēģijas un Itālijas skolotāju darbu mācību stundās, analizējot stundas sagatavošanas procesu, darba izvērtējumu, var secināt, ka katrā skolā ir sava pozitīvā pieredze, ko pārņemt. Bet visām partnerības skolām ir vienota vēlme palīdzēt un atbalstīt savus pedagogus profeionālajā izaugsmē un patiesa uzticēšanās partnerības skolu atbildībai un vēlmei dalīties ar labo pieredzi.

Norvēģijas un Itālijas pedagogi jau šobrīd izglītības procesā iekļāvuši 8 (key competences) pamatprasmju mācīšanu un apguvi, kas ir būtiski svarīgas katram cilvēkam zināšanu sabiedrībā, – saziņu dzimtajā valodā un svešvalodās, matemātiskās prasmes un pamatprasmes dabaszinībās un tehnoloģijās, digitālās prasmes, mācīšanos mācīties, sociālās un pilsoniskās prasmes, pašiniciatīvas un uzņēmējdarbības prasmes, kā arī kultūras izpratni un izpausmi. Tomēr, vērojot Latvijas pedagogu darbu, partnerskolu skolotāji ir atzinuši, ka, kaut arī daudzi latviešu pedagogi strādā pēc tradicionālas pieejas izglītībā, mums ir vērtīga pieredze stundas, mācību un audzināšanas darbā izmantojamo metožu daudzveidībā, elastībā, stundas disciplīnā. Latvijas skolotāji var dot vērtīgu pieredzi skolas kultūras, interesantu ieradumu, vienotu prasību, metožu un paņēmienu jomā, savukārt Itālijas un Norvēģijas skolotāju stiprās puses ir 8 (key competences) pamatprasmju mācīšana un apguve izglītībā.

Projekta galvenie uzdevumi ir apkopoti divos blokos:

A bloks, kurā katra partnerības skola varēs izvēlēties vienu tēmu izstrādei. A bloka tēmas izpētei būs šādas:

  1. stundas plānošana – kā veidot strukturētu, efektīvu mācību stundu, kur uzsvars tiek likts uz skolēnu aktīvu darbību, kas vērsta uz domāšanas un sadarbības prasmēm;

  2. īstermiņa/ ilgtermiņa plānošana – kā pedagogam izvirzīt mērķus īsākam termiņam (mācību stunda/ mācību priekšmets/ nedēļa utt.) un garākam termiņam (semestris, mācību gads, skolēnu prasmju attīstība ilgtermiņā), kā plānot darbus mērķa sasniegšanai un kā tos sasniegt;

  3. atgriezeniskās saites veidošana un pašvērtēšana – kā saņemt darba izvērtējumu no skolēniem pēc mācību stundas, konkrētas tēmas, sadarbības kopumā; kā labāk veidot skolēnu un skolotāju pašvērtēšanu un kā to organiski iekļaut ikdienas darbā, plānojot un vadot mācību stundu, un kā saņemto izvērtējumu veidot par nākamo pedagoga darba uzdevumu.

B bloks ir obligāts katrai partnerības skolai, jo tas ir praktisks ieguldījums “Pedagoga plānošanas prasmju attīstošo rīku rokasgrāmatas” saturiskajā izstrādē. Rokasgrāmata būs praktisks palīgs ikvienam pedagogam efektīvas un jēgpilnas stundas plānošanā un realizēšanā, jo stāstīs par to, kādi ir skolas rīki (skolas kultūra, ieradumi, vienotas prasības, metodes, paņēmieni utt.) pedagoga prasmju attīstīšanai.

Sadarbojoties un izstrādājot partnerskolas izvēlēto tēmu skolotāju plānošanas prasmju attīstīšanā, kopīgi izveidots metodiskais materiāls “Pedagoga plānošanas prasmju attīstošo rīku rokasgrāmata”, kas būs palīgs katram skolotājam, kas vēlēsies vadīt savu skolēnu darbu prasmju attīstīšanas virzienā.

  • Skolotāju rokasgrāmata (lv) “Pedagogu plānošanas prasmes kompetencēs balstītā izglītībā” (šeit)

  • Skolotāju rokasgrāmata (eng) “Improvement of Teacher`s Planning Skills in Competency Based Education” (šeit)

Skolotāja Sanda Deisone

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valmierā

Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi

Projekta identifikācijas Nr. 8.3.4.0/16/I/001

Direktore Agita Zariņa

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs- konsultants skolā

Projekta identifikācijas Nr. 8.3.5.0/16/I/001

Mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Aktivitātes: Pedagogi karjeras konsultanti, karjeras attīstības atbalsta plāns, karjeras atbalsta pasākumi, pedagogu tālākizglītība.

pedagogs- karjeras konsultants Lauma Lāce

Vairāk mājas lapas sadaļā Karjeras izglītība

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Projekta identifikācijas Nr. 8.3.2.2/16/I/001

Mērķis: Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Aktivitātes: Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā, pedagogu un atbalsta personāla tālākizglītība.

Informācija: http://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_projekti.shtml

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (PuMPuRS)

Projekta identifikācijas Nr. 8.3.4.0/16/I/001

Mērķis: Nodrošināt ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšanu, veidojot atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam skolēnam.

Aktivitātes: Individuālais materiālais atbalsts (transports, ēdināšana, naktsmītnes, individuālās lietošanas preces), individuāla atbalsta plāna izstrāde, konsultatīvais atbalsts izglītojamiem ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku, pedagogu un atbalsta personāla speciālistu tālākizglītība.

Informācija: http://ikvd.gov.lv/esf-projekts/ un www.pumpurs.lv

Sociālā pedagoģe Elīna Vīre

Programma “Latvijas skolas soma”

Programma „Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās mērķis ir, sākot ar 2018. gada septembri, nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt norises, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu un dod iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas.

„Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Projekta “Latvijas skolas soma” aktivitātes VPVĢ 2018./19. m.g. 1.sem.; 2018./19. m.g. 2.sem.; 2019./20.m.g. 1.sem.

Skolotāja Marta Empele

Projekts Nordplus Junior 2017 Atbildība un cilvēcība- mūsdienīga jaunieša raksturojoši lielumi

Skolotāja Sanda Deisone

Projekts MOT Izvēlies drosmi!

Iedvesmojoša motivācijas programma mūsdienīgiem Latvijas skolu jauniešiem. Programmu veido 12 interaktīvu nodarbību cikls 13 – 16 gadus veciem jauniešiem jeb 7.- 9. klašu skolēniem, kas tiek īstenots trīs mācību gadu garumā. Nodarbības vada MOT treneri – gan skolotāji, gan brīvprātīgie citu profesiju pārstāvji. MOT trenera svarīgākās īpašības – aizrautīgs, mūsdienīgs, radošs un sirsnīgs.

Informācija: https://mot.lv/

direktores vietniece izglītības jomā Ērika Ivanova

Sadraudzības projekts Bjorngarden skolu Norvēģijā

skolotāja Sanda Deisone

Dalība Skolu brīvprātīgajā tīklā – skolas vadība un ieinteresētie skolotāji

direktores vietnieki izglītības jomā Ilva Lakuča, Arta Pūgule-Ignate un metodiķis Ērika Ivanova un citi VPĢ skolotāji

Brīvprātīgais skolu tīkls kompetenču pieejas izglītībā sekmīgai īstenošanai ir 2017.gada februārī aizsāktās pilsoniskās iniciatīvas “Atklāj savu un savas skolas kompetenci” darbības rezultāts. Tīkla darbībā ir apvienojušās visu veidu un visu izglītības pakāpju izglītības iestādes. Skolu tīkla darbības pamatā ir trīs principi:

  • uz mērķi un sasniedzamo rezultātu orientēta darbība (metodiskā darba pilnveide ir tīkla saturiskais darbības pamats, tīkla darbības rezultāti tiek mērīti un apkopoti kvantitatīvi un kvalitatīvi, un tie ir brīvi pieejami visiem interesentiem.);

  • brīvprātība (iesaistīšanās tīkla darbībā notiek uz 6 mēnešiem vai ilgāk tieši tādā apjomā, kādā skola vēlas);

  • sadarbība (skolas apvienojas kopīgā darbībā trīs prioritātēs uz 6 mēnešu ciklu;prioritātes nosaka trīs skolas, kuras uzņemas koordinatora lomu).

Informācija no portāla www.vitae.lv

Euroscola

direktores vietnieks izglītības jomā Māris Bušmanis, skolotājas Evija Kārkliņa un Māra Gavare