Uzņemšana

Papilduzņemšana

7., 8. un 10 klasē

16/06/2022

10.klašu uzņemšanas rezultāti

20/06/2022

7.klašu uzņemšanas rezultāti

03/06/2022

Kāpēc izvēlēties mācīties Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā?

IESPĒJAS ĢIMNĀZIJĀ

 • iegūt kvalitatīvu izglītību vienā no mūsdienīgām izglītības programmām, sagatavojoties studijām augstskolā;

 • darboties dažādos pašdarbības kolektīvos – mūsdienu deju grupā “Flash”, TDK “Pārgaujas delveri”, pamatskolas meiteņu korī, ansamblī, jauktajā korī “Pārgauja”, teātra sportā, teātrī;

 • iesaistīties ģimnāzijas tradīciju stiprināšanā (Piramīdu un aerobikas festivālā, Labdarības koncertos, pašdarbnieku svētkos, 10. klašu iesvētībās, tematiskajās ballēs u.c.);

 • atbildīgi mācīties skolā bez zvana;

 • apgūt norvēģu un franču valodu, iegūt vācu valodas diplomu (DSD);

 • darboties Robotikas klubā “RoboQuick” un jaunsardzē;

 • iesaistīties skolēnu pašpārvaldes darbā, ar savām idejām veidojot pozitīvu skolas vidi;

 • pretendēt uz absolventu piešķirtām stipendijām par izciliem mācību sasniegumiem un aktīvu dalību skolas dzīvē;

 • iesaistīties dažādos konkursos un projektos;

 • saņemt atbalstu no skolotājiem dalībai olimpiādēs, konkursos, pētniecisko darbu izstrādē;

 • dzīvot labiekārtotās kopmītnēs.

Uzņemšana pamatskolā un vidusskolā

 • Noteikumi par izglītojamo uzņemšanu Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā var iepazīties šeit

Datumi_7kl.pdf
Datumi_10.pdf

Ģimnāzijā piedāvātās izglītības programmas

 • 7.-9. klasēs pamatizglītības 2.posma programmas (kods 23011111) divos virzienos (stundu skaits)

  • pamatizglītības otrā posma programma

  • pamatizglītības otrā posma programma ar papildu stundām bioloģijā, ķīmijā, fizikā

 • 10.klasēs vispārējās vidējās izglītības programma (kods 31016011) četros virzienos (stundu skaits)

  • vispārējās vidējās izglītības programma dabaszinātņu virzienā

  • vispārējās vidējās izglītības programma inženierzinātņu virzienā

  • vispārējās vidējās izglītības sociālo zinātņu virzienā

  • vispārējās vidējās izglītības uzņēmējdarbības virzienā

 • 11.klasēs vispārējās vidējās izglītības programma (kods 31016011) četros virzienos (stundu skaits)

  • vispārējās vidējās izglītības programma dabaszinātņu virzienā

  • vispārējās vidējās izglītības programma inženierzinātņu virzienā

  • vispārējās vidējās izglītības sociālo zinātņu virzienā

  • vispārējās vidējās izglītības uzņēmējdarbības virzienā

 • 12.klasēs vispārējās vidējās izglītības programma (kods 31016011) četros virzienos (stundu skaits)

  • vispārējās vidējās izglītības programma dabaszinātņu virzienā

  • vispārējās vidējās izglītības programma tehnoloģiju virzienā

  • vispārējās vidējās izglītības sabiedrības virzienā nozarē “Uzņēmējdarbība”

  • vispārējās vidējās izglītības sabiedrības virzienā nozarē “Tiesības, politika un starptautiskās attiecības”

inzenierzinibas_10kl.pdf
soc_zin_10kl.pdf
uznemeji_10kl.pdf
dabaszin_10kl.pdf

Iestājoties ģimnāzijā, nepieciešams iesniegt vai uzrādīt dokumentus:

 • vecāka un skolēna personu apliecinošus dokumentus pasi, ID karti vai dzimšanas apliecību (aizbildnis – arī Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildņa tiesības pārstāvēt bērna intereses), iesniedz:

 • iesniegumu

 • medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u)

 • apliecinājumu par fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanu (DOCX; PDF)

 • iesniegumu par dienests viesnīcu (ja nepieciešams) (DOCX; PDF)

 • bibliotēkas galvojumu, ja līdz šim nav mācījies Valmierā (DOCX; PDF)

 • apliecības par pamatizglītību kopiju, uzrādot oriģinālu (10., 11., 12.kl.)

 • sekmju izrakstu, iepriekšējā gada vai semestra liecības (7., 8., 9., 11., 12.kl.)

Veidlapas iespējams lejupielādēt vai sņemt ģimnāzijā.

Ģimnāzija izsniedz vecākiem izziņu par uzņemšanu, uz kuras pamata iepriekšējā skola izsniedz pārējos dokumentus.

Skola var uzņemt vispārējās pamatizglītības 8.,9.kl un vispārējās vidējās izglītības 11.,12.klasē ņemot vērā

 • brīvo vietu skaitu minētajās klasēs;

 • pamatojoties uz iepriekš iegūto izglītības dokumentu (nevienā mācību priekšmetā vērtējums nav zemāks par 4 ballēm).

 • Par uzņemšanu var interesēties, zvanot 64207513; 64235793