Mācību darbs

Mācību priekšmetu un nodarbību saraksts

Stundu laiki

2022./2023. mācību gada semestru sākuma un beigu laiki

Svarīgākais par vērtēšanu

vērtēšana vid 2.mp4

Par valsts pārbaudes darbiem

2022./2023. mācību gadā, noslēdzoties jaunā mācību satura ieviešanai, 9. un 12.klasēm gaidāmi jaunas formas valsts pārbaudes darbi. Lai eksāmeni būtu nokārtoti, gan 9., gan 12. klases skolēniem būs jāuzrāda vismaz 10% snieguma rezultāts. Valsts pārbaudes darbu kārtošanai jāpiesakās līdz 15. decembrim.

9. klases skolēniem būs jākārto centralizētie eksāmeni latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (angļu, vācu). Krievu valodā, sākot ar 2022./2023. mācību gadu, eksāmenu nevarēs kārtot. Tiek plānots, ka 9. klases skolēniem būs jākārto jauns starpdisciplinārs diagnosticējošais (monitoringa) valsts pārbaudes darbs, kurā ietverts sociālās un pilsoniskās, dabaszinātņu un tehnoloģiju mācību jomu saturs. Plānotais norises laiks ir 2023. gada aprīļa pēdējā nedēļa. Vērtējums visos eksāmenos par vispārējās pamatizglītības ieguvi tiks izteikts procentos. 9. klases skolēni valsts pārbaudījumus kārtos maijā un jūnijā.

Visi vidusskolēni kārtos valsts pārbaudes darbus atbilstoši jaunajam vispārējās vidējās izglītības standartam. Eksāmeni vidusskolu beidzējiem notiks maijā un jūnijā. Lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, skolēniem būs jānokārto šādi valsts pārbaudes darbi:

  • latviešu valodā (vismaz optimālajā mācību satura apguves līmenī);

  • svešvalodā – angļu vai vācu (vismaz optimālajā (B2) līmenī);

  • matemātikā (vismaz optimālajā līmenī);

  • divos no padziļinātajiem kursiem (augstākajā līmenī).


Vidusskolēniem ir iespēja aizstāt svešvalodas centralizēto eksāmenu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu. Optimālajā līmenī vērtējums nedrīkst būt zemāks par B2, savukārt augstākajā līmenī jāiegūst vismaz C1.


Skolēni piesakās centralizēto eksāmenu kārtošanai līdz 15. decembrim, bet mainīt vai papildināt savu izvēli iespējams ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms attiecīga eksāmena norises datuma, rakstot skolas direktoram iesniegumu.

Sertifikātu izsniegšana

2022./2023. mācību gadā sertifikāti par pamatizglītību un par vidējo izglītību būs pieejami Valsts Izglītības informācijas sistēmā (VIIS) elektroniskā formātā. Par katru valsts pārbaudes darbu tiks sagatavots atsevišķs sertifikāts. Vērtējumi tiks izteikti procentos (nenoapaļoti).

Sertifikāti par pamatizglītību būs pieejami VIIS sistēmā 2023. gada 21. jūnijā. Savukārt vidusskolu absolventi varēs saņemt sertifikātus 2023. gada 10. jūlijā, bet tie, kas kārtos eksāmenus papildtermiņā - 17. jūlijā.

Atbrīvojumi no valsts pārbaudījumiem

Sākot ar 2022./23. gadu, atbrīvojumu no eksāmenu kārtošanas varēs saņemt tikai ar ārsta speciālista vai ārstu konsilija atzinumu.

Lai saņemtu atbrīvojumu, skolēnam vai viņa likumiskajam pārstāvim līdz attiecīgā mācību gada 1. martam ir jāiesniedz skolas direktoram iesniegums, kuram pievienots ārsta speciālista - psihiatra, neirologa, hematoonkologa, - vai ārstu konsilija atzinums. Tāpat atbrīvojumu var saņemt skolēni, kuri valsts pārbaudījumu norises laikā akūtas saslimšanas, infekcijas vai traumas radīto veselības traucējumu dēļ ārstējas stacionārā vai ambulatori pēc stacionāra. Šajā gadījumā ir jāiesniedz ārstējošā ārsta izziņa ar informāciju par skolēna atrašanos stacionārā vai atzinums ar ieteikumu atbrīvot viņu no valsts pārbaudījumiem attiecīgajā mācību gadā, pamatojoties uz indikācijām veselības stāvokļa dēļ.

Noteikumi un cita informācija par valsts pārbaudes darbu norisi

Ministru kabineta noteikumi

Informācija par valsts pārbaudes darbu norisi VPVĢ

informācija 2.semestra sākumā, pēc skolēnu pieteikšanās valsts pārbaudes darbiem

Cita informācija