Mācību darbs

Mācību priekšmetu un nodarbību saraksts

Stundu laiki

2023./2024. mācību gada semestru sākuma un beigu laiki

Viena no labas izglītības atslēgām ir pārdomāta vērtēšana – skaidri mācību mērķi, vērtēšanas kritēriji, skolotāju vadīts process un vecāku atbalsts. Vērtējums nav tikai atzīme, bet arī atgriezeniskā saite, kas palīdz bērnam uzlabot savu sniegumu un attīstīties. Tāpēc no 2024./2025. mācību gada visās Latvijas skolās stāsies spēkā izmaiņas vērtēšanas pieejā. 

Vairāk par vērtēšanas pieeju: www.skola2030.lv/vertesana

Tiešsaistes vecāku sapulce par vērtēšanu, kurā sniegtas arī atbildes uz vecāku uzdotajiem jautājumiem: skatīt

VISC_Vertesanas_Principi.pdf

Par valsts pārbaudes darbiem

2023./2024. mācību gadā gan 9., gan 12. klases skolēniem būs jāuzrāda vismaz 15% snieguma rezultāts. Valsts pārbaudes darbu kārtošanai jāpiesakās līdz 15. decembrim. 

9. klases skolēniem būs jākārto centralizētie eksāmeni latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā (angļu). 9. klases skolēniem būs jākārto starpdisciplinārs diagnosticējošais (monitoringa) valsts pārbaudes darbs, kurā ietverts sociālās un pilsoniskās, dabaszinātņu un tehnoloģiju mācību jomu saturs. Vērtējums visos eksāmenos par vispārējās pamatizglītības ieguvi tiks izteikts procentos. 9. klases skolēni valsts pārbaudījumus kārtos maijā un jūnijā.

Visi vidusskolēni kārtos valsts pārbaudes darbus atbilstoši vispārējās vidējās izglītības standartam. Eksāmeni vidusskolu beidzējiem notiks maijā un jūnijā. Lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, skolēniem būs jānokārto šādi valsts pārbaudes darbi:


Vidusskolēniem ir iespēja aizstāt svešvalodas centralizēto eksāmenu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu. Optimālajā līmenī vērtējums nedrīkst būt zemāks par B2, savukārt augstākajā līmenī jāiegūst vismaz C1.


Skolēni piesakās centralizēto eksāmenu kārtošanai līdz 15. decembrim, bet mainīt vai papildināt savu izvēli iespējams ne vēlāk kā astoņas nedēļas, izdarot izmaiņas valsts pārbaudes darbu sistēmā vps.gov.lv

Atbrīvojumi no valsts pārbaudījumiem

Atbrīvojumu no eksāmenu kārtošanas varēs saņemt tikai ar ārsta speciālista vai ārstu konsilija atzinumu.

Lai saņemtu atbrīvojumu, skolēnam vai viņa likumiskajam pārstāvim līdz attiecīgā mācību gada 1. martam ir jāiesniedz skolas direktoram iesniegums, kuram pievienots ārsta speciālista - psihiatra, neirologa, hematoonkologa, - vai ārstu konsilija atzinums. Tāpat atbrīvojumu var saņemt skolēni, kuri valsts pārbaudījumu norises laikā akūtas saslimšanas, infekcijas vai traumas radīto veselības traucējumu dēļ ārstējas stacionārā vai ambulatori pēc stacionāra. Šajā gadījumā ir jāiesniedz ārstējošā ārsta izziņa ar informāciju par skolēna atrašanos stacionārā vai atzinums ar ieteikumu atbrīvot viņu no valsts pārbaudījumiem attiecīgajā mācību gadā, pamatojoties uz indikācijām veselības stāvokļa dēļ.

VPD_9kl.pdf
VPD_11_12kl.pdf