Izglītības kvalitāte ģimnāzijā

Publicēts 06/02/2024

Pēc kā nosaka izglītības kvalitāti?

Izglītības kvalitāti nosaka pēc vairākiem komponentiem: atbilstības izvirzītajiem mērķiem, iekļaujošas vides, labas pārvaldības un kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanas. Vissvarīgākais, protams, ir kvalitatīvas mācības, kas, pamatojoties uz iekļaujošas vides un labas pārvaldības ieguldījumiem, veicina izglītības mērķu sasniegšanu. 

Mūsu ģimnāzija piedāvā četrus vispārējās vidējās izglītības virzienus - sociālās zinātnes, uzņēmējdarbība, dabaszinātnes un inženierzinības - ar plašu un kvalitatīvu padziļināto (Bioloģija II, Matemātika II, Fizika II, Ķīmija II, Ģeogrāfija II, Programmēšana II, Svešvaloda (angļu) II, Sociālās zinātnes II, Vēsture II, Latviešu valoda un literatūra II, Dizains un tehnoloģijas II ) un specializēto kursu (Filozofija, Psiholoģija, Latīņu, Norvēģu, Franču valoda, Anatomija un fizioloģija, Latvijas vēsture, Digitālais dizains) piedāvājumu, lai ikviens jaunietis varētu mācīties atbilstoši savām interesēm un nākotnes plāniem.

Šogad noslēdzās jaunā izglītības standarta ieviešanas process, līdz ar to bija ļoti būtiski novērtēt, cik veiksmīga un kādā kvalitātē ir bijusi standarta ieviešana mūsu ģimnāzijā. 2022./2023. mācību gada centralizēto eksāmenu rezultāti rāda, ka ierindojamies 11.vietā starp visām Latvijas valsts ģimnāzijām vidējās izglītības posmā un 15.vietā pamatizglītības posmā, un tas ir ļoti atzīstams un augsts rādītājs. Programmēšanas augstākā apguves līmeņa eksāmena rezultāti ir augstākie valstī, bet sociālo zinātņu, dizaina un tehnoloģiju un latviešu valodas eksāmenu rezultāti ir sešu labāko rezultātu vidū starp visām valsts ģimnāzijām. 

Mūsu ģimnāzijā tiek veidota vienota izpratne par vērtēšanu. Ir pilnveidota mācību procesā iesaistīto izpratne par formatīvās vērtēšanas lomu mācību procesā, proti, notiek skolēna apzināta virzīšana uz izaugsmi caur formatīvo vērtēšanu. Pēc nepieciešamības ikvienam skolēnam saskaņā ar skolas vērtēšanas kārtību ir iespējams uzlabot mācību sasniegumus un pilnveidot prasmes.

Skolēniem katras mācību tēmas apguves sākumā ir zināmas prasības un kritēriji vērtējuma saņemšanai. Visiem pedagogiem zināma efektīvas mācību stundas struktūra, skolotāji tiek mudināti izmantot lietpratīgus klasvadības paņēmienus. Mācību procesā tiek izvirzīti skolēnam saprotami sasniedzamie rezultāti, tiek piedāvāti daudzveidīgi uzdevumi, kas dod iespēju veidot dziļāku izpratni, ikdienas mācībās tiek sniegta atgriezeniskā saite.

Ģimnāzijā tiek attīstīta skolēnu lasītprasme, pašvadītas mācīšanās prasmes, medijpratība, kā arī visos mācību priekšmetos skolēniem ir iespēja saņemt palīdzību individuālajās konsultācijās, lai palīdzētu skolēniem sasniegt augstāku zināšanu un prasmju līmeni. Mācību procesā starpdisciplinārā kursa “Projektu darbs” ietvaros tiek veidotas skolēnu uzņēmējdarbības un karjeras vadības prasmes.

Skolēni tiek virzīti uz izcilību, piedāvājot piedalīties skolas, pilsētas un novada olimpiādēs un ZPD konkursā, dažādos izglītojošos konkursos un sacensībās.

Kā pierādījums skolēnu augstai mācību motivācijai ir apliecinājums, ka 142 VPVĢ skolēniem 2023./2024. mācību gada pirmajā semestrī piešķirts Valmieras novada pašvaldības apbalvojums “Par teicamām sekmēm mācību darbā”.

Savukārt droša un labvēlīga vide, kāda noteikti ir VPVĢ, veicina skolēnu mācīšanos un palielina viņu motivāciju. Ne velti pētījumi liecina, ka droša izglītības iestādes vide, laba reputācija un iestādes klimats, izvēloties skolu, ir pat svarīgāki priekšnosacījumi nekā mācību sasniegumi. Skolā strādā motivēts un profesionāls atbalsta personāls, kas palīdz skolēniem, vecākiem un skolotājiem izprast un novērst grūtības, kas traucē mācību procesā un audzināšanas darbā, veicina skolēna pozitīvu pašizaugsmi un sniedz palīdzību skolēna emocionālo, kognitīvo, uzvedības un saskarsmes grūtību mazināšanā.

Ģimnāzijas padomes vecāku vērtējumā mūsu skolā ir laba izglītības kvalitāte un mācību apstākļi, atbildīgs skolotāju darbs, labi vispārējās vidējās izglītības virzieni, interesantas ārpusstundu aktivitātes un pasākumi, saprotoši un atsaucīgi skolotāji, kvalitatīva interešu izglītība, kā arī disciplīna un stingri kārtības noteikumi.

 

Kas ģimnāzijai jādara, lai sasniegtu augstāku reitingu?

 

Vai skolu reitingi nerada pārmērīgu sacensību skolu vidē?

Pārmērīgs uzsvars uz reitingiem rada negatīvu spriedzi skolas vadībai un skolotājiem, kā arī veicina, ka mācību process tiek orientēts tikai uz eksāmeniem un eksāmenu rezultātiem, neievērojot plašākus izglītības mērķus. Katrs reitings atspoguļo ļoti šaurus un vienpusējus rādītājus - vai nu tikai eksāmenu rezultātus, vai olimpiāžu reitingus, bet neviens reitings nevar izmērīt skolēnu labbūtību skolā, neformālās izglītības nozīmi skolēna attīstībā. Tāpēc ir svarīgi, lai skolu reitingi tiktu izmantoti atbildīgi un apzināti, izvērtējot tos kā vienu no vairākiem rīkiem skolu darbības vērtēšanā, nevis kā galveno mērķi. Ir būtiski, lai skola saglabā līdzsvarotu pieeju, kas sekmē gan izcilību akadēmiskajās zināšanās, gan skolēnu emocionālo un sociālo labbūtību.

Salīdzinājums (bet ne publisks) varētu kalpot kā atskaites punkts katrai skolai, lai izvērtētu savu sniegumu - veiksmes un noteiktu nepieciešamību turpmākajam darbam. Bet reitingi nedrīkstētu būt par iemeslu skolu un skolotāju salīdzināšanai - aiz katra cipara stāv skolotājs, un ir bēdīgi, ja pedagogs, kurš ar vislielāko rūpību un atbildību veic savu ikdienas darbu, tiek ierindots reitinga tabulā, tā saņemot publisku vērtējumu par darbu, nevērtējot daudzos nosacījumus, kas ietekmē skolēnu sniegumu. 

Jāņem vērā arī tas, ka ir mācību priekšmeti, kuros netiek organizētas olimpiādes, nav valsts pārbaudes darbu, netiek plānoti monitoringa darbi. Skolotājs, kurš ar aizrautību īsteno mācību procesu minētajos mācību priekšmetos, reitingos netiek ņemts vērā, lai gan viņa ieguldījums skolēna kā personības attīstībā ir ļoti nozīmīgs.

 

Vai vērtēšanas sistēmas maiņa ietekmē izglītības kvalitāti?

Jaunā vērtēšanas sistēma, kas pilnībā stāsies spēkā no nākamā mācību gada, paredz daudz pozitīvu pārmaiņu:

Visas minētās pārmaiņas uzlabos izglītības kvalitāti ilgtermiņā, bet jāņem vērā arī pārejas perioda grūtības un iespējamos riskus: 

Ģimnāzija regulāri pilnveido savu vērtēšanas kārtību, ņemot vērā ikdienas dažādās situācijas un mērķtiecīgi sniedz atbalstu pedagogiem, lai jaunā vērtēšanas kārtība iespējami veiksmīgāk tiktu ieviesta skolas ikdienā, neradot stresu skolēniem, viņu vecākiem un pedagogiem. 

 

Vai interešu izglītība arī ir iekļaujama izglītības kvalitātes rādītājos?

Interešu izglītība ir neformālās izglītības veids, kurā bērni un jaunieši neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības attīsta savas spējas un talantus, pilnveido dažādas prasmes un saturiski pavada brīvo laiku, tāpat interešu izglītība ikvienam dod iespēju attīstīt karjeras vadības prasmes. Tāpēc vērtēt skolas izglītības kvalitāti pēc interešu izglītības programmu sasniegumiem nebūtu pareizi.

Interešu izglītībai skolā ir jābūt kā būtiskam solim ceļā uz bērna un jaunieša izaugsmi, vispusīgu attīstību un socializēšanos. Protams, patīkami, ka mūsu skolas interešu izglītības programmas sasniedz augstvērtīgus kvalitatīvos un mākslinieciskos rādītājus, bet tas nevar būt skolas (ģimnāzijas) pašmērķis - tas ir pretrunā ar interešu izglītības būtību.

 

Vai ir ģimnāzijas absolventi (un cik), kuri pēc studijām atgriezušies strādāt savā ģimnāzijā?

Mūsu ģimnāzijā šobrīd strādā 14 skolas absolventi: 5 skolotāji ar lielu pieredzi (Gita Apsīte, Mairita Sprancmane, Guna Taube, Agita Zariņa-Stūre, Agita Ziņģīte), kā arī 7 jaunās paaudzes pedagogi (Karīna Dūne, Anna Kārkliņa, Mārcis Kārkliņš, Agita Klētniece, Emīls Putniņš, Sigita Skrabe, Elgars Upītis), skolas absolventi ir arī direktores vietnieks saimnieciskajā darbā Zintis Krūklis un skolas medmāsa Anita Alksne.

 

Vai ģimnāzijai ir kādi absolventi, kurus pazīst visā Latvijā?

VPVĢ absolvējuši daudzi sabiedrībā zināmi, populāri un talantīgi cilvēki:

Tomēr lepojamies ar katru mūsu skolas absolventu, kas dzīvo un strādā mūsu novadā un Latvijā, un tādu tiešām ir ļoti daudz.

 

Interesanti fakti/notikumi, pēc kuriem varētu spriest par izglītības kvalitāti ģimnāzijā!

Cenšamies piedāvāt un iesaistīt mūsu jauniešus daudzveidīgās aktivitātēs, kas veido dziļāku izpratni par izvēlēto izglītības virzienu, veido skolēna labizjūtu un rada piederības sajūtu ģimnāzijai: