Audzināšana

Aktualitātes audzināšanas darbā 2022./2023.m.g.


 1. Skolēnu labbūtības veicināšana skolā un iesaiste pašpārvaldes darbā.

 2. Interešu izglītības procesa nepārtrauktības saglabāšana.

 3. Ģimnāzijas tradīciju atjaunošana.


Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas audzināšanas darba programma (2021.-2024.gadam)

Plānotie pasākumi 2022./2023.m.g. 1.semestrī

Plānotie pasākumi 2022./2023.m.g. 2.semestrī

Tradīcijas

 • kultūras, izglītojoši un svinamu, atzīmējamu un atceres dienu pasākumi (Zinību diena, Skolotāju diena, Lāčplēša diena un lāpu gājiens, Valsts svētku koncerti, Ziemassvētku koncerti, Barikāžu atceres pasākumi, Latvijas valsts neatkarības atjaunošanai veltīts koncerts, Eiropas dienas pasākumi, pašdarbības kolektīvu koncerti, ģimnāzijas teātra izrādes, skolas jubileju svinības un salidojums reizi piecos gados);

 • sporta pasākumi (visas skolas dalība Olimpiskajā dienā un rīta vingrošanā kopā ar Skolēnu domes jauniešiem, starpklašu sporta spēļu- futbola, basketbola, volejbola – turnīri, Piramīdu un aerobikas festivāls, sporta dienas, piedalīšanās ZZ čempionātā un Vidzemes Olimpiskā centra sacensībās “Ledus gladiatori”);

 • klases kolektīvus saliedējoši pasākumi (10.klašu iesvētības, 7.klašu iepazīšanās diena, Žetona vakars un izrāde 12.klašu skolēniem, Valentīndiena, Čību diena “Jūties kā mājās!”, Pēdējais zvans un izlaidumi 9. un 12.klašu skolēniem);

 • izklaides pasākumi (tematiskas balles, koncerti, teātra izrādes);

 • skolēnu un skolotāju godināšanas pasākumi (Karoga svētki, zelta un sudraba liecību pasniegšana Ziemassvētkos, Valsts svētku pasākums un Paldies svētki skolotājiem un skolas darbiniekiem, ekskursija skolotājiem un skolas darbiniekiem mācību gada noslēgumā);

 • labdarības pasākumi (Labdarības tirdziņš un labdarības koncerts Ziemassvētkos, iesaistīšanās Labestības dienas un “Diena rūpēties” aktivitātēs, iesaistīšanās “Draudzīgajā aicinājumā”, brīvprātīgo darbs bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām sporta spēlēs “Mēs varam”);

 • skolas sakopšanas talkas pavasarī un rudenī;

 • karjeras pasākumi (“Veru durvis uz augstskolu”, “Lielceļš pēc pamatskolas”, Tehnobuss);

 • ģimnāzijas popularizēšana sabiedrībā (Atvērto durvju dienas, Pašdarbnieku svētki Valmieras Kultūras centrā, tikšanās ar Valmieras Pārgaujas sākumskolas 6.klašu skolēniem un viņu vecākiem).

Atbalsts personības veidošanā

Klases audzinātāja ikdienas uzdevumi

 • iepazīstināt skolēnus ar izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem, aktualizēt tos ikdienā, pārrunāt skolēnu pienākumus un tiesības, kopīgi izstrādāt klases iekšējās kārtības noteikumus;

 • informēt par aktualitātēm izglītības iestādes dzīvē;

 • analizēt skolēnu mācību sasniegumus un disciplīnu, viņu izaugsmes dinamiku, motivēt skolēnus veikt pašvērtējumu;

 • veicināt klases kolektīva saliedēšanu, kopīgi ar skolēniem un viņu vecākiem organizējot klases pasākumus (ekskursijas, tikšanās, klases vakari u.c.) un veidojot klases tradīcijas;

 • iesaistīt skolēnus izglītības iestādes organizētajos ārpusstundu pasākumos;

 • organizēt skolēnu līdzdalību klases un izglītības iestādes vides saglabāšanā un sakopšanā,

 • motivēt skolēnus iesaistīties skolēnu pašpārvaldē un ārpusstundu darbībā, tajā skaitā interešu izglītības programmās;

 • sniegt atbalstu savas audzināmās klases skolēniem, ievērojot skolēnu individuālās īpatnības, sekmēt viņu personības attīstību.

 • motivēt skolēnus iesaistīties Karjeras izglītības aktivitātēs.

Klases audzinātāju sanāksmes:

 • 2022./2023.m.g. audzināšanas darba prioritātes, informācija par klašu audzinātāju dokumentāciju.

Vecāku sapulces:

 • 1.semestrī – septembra pēdējā, oktobra pirmās nedēļas;

 • 2.semestrī – vienu vai vairākas reizes pēc nepieciešamības;

 • vecāku individuālās sarunas ar mācību priekšmetu skolotājiem.

Citi klases pasākumi:

Mācību ekskursijas, projektu nedēļa, Olimpiskā diena, sporta dienas, skolas talkas.

Ieteicamie klases pasākumi:

Teātru, muzeju un kino apmeklējumi, piedalīšanās dažādos projektos un labdarības pasākumos, akcijās, konkursos, iesaistīšanās brīvprātīgajā darbā, ZZ čempionātā u.c.

2022./2023.m.g. klašu audzinātāji