Audzināšana

Aktualitātes audzināšanas darbā 2023./2024.m.g.

Skolas vērtību iedzīvināšana skolas vidē un mācību un audzināšanas saturā:

skolas vērtību – sadarbības, radošuma un erudīcijas – aktualizēšana,

skolēnu līdzdalība skolas vides saglabāšanā un uzlabošanā, skolas tradīciju veidošanā.

Tradīcijas

Atbalsts personības veidošanā

Klases audzinātāja ikdienas uzdevumi

Klases audzinātāju sanāksmes:

Vecāku sapulces:

Citi klases pasākumi:

Mācību ekskursijas, projektu nedēļa, Olimpiskā diena, sporta dienas, skolas talkas.

Ieteicamie klases pasākumi:

Teātru, muzeju un kino apmeklējumi, piedalīšanās dažādos projektos un labdarības pasākumos, akcijās, konkursos, iesaistīšanās brīvprātīgajā darbā, ZZ čempionātā u.c.

2023./2024.m.g. klašu audzinātāji