Uzņemšana (Topošajiem skolēniem)

Kāpēc izvēlēties mācīties Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā?

IESPĒJAS ĢIMNĀZIJĀ:

 • iegūt kvalitatīvu izglītību vienā no mūsdienīgām izglītības programmām, sagatavojoties studijām augstskolā;

 • darboties dažādos pašdarbības kolektīvos – mūsdienu deju grupā “Flash”, TDK “Pārgaujas delveri”, pamatskolas meiteņu korī, ansamblī, jauktajā korī “Pārgauja”, teātra sportā, teātrī;

 • iesaistīties ģimnāzijas tradīciju stiprināšanā (Piramīdu un aerobikas festivālā, Labdarības koncertos, pašdarbnieku svētkos, 10. klašu iesvētībās, tematiskajās ballēs u.c.);

 • atbildīgi mācīties skolā bez zvana;

 • apgūt norvēģu un franču valodu, iegūt vācu valodas diplomu (DSD);

 • darboties Robotikas klubā “RoboQuick” un jaunsardzē;

 • iesaistīties skolēnu pašpārvaldes darbā, ar savām idejām veidojot pozitīvu skolas vidi;

 • pretendēt uz absolventu piešķirtām stipendijām par izciliem mācību sasniegumiem un aktīvu dalību skolas dzīvē;

 • iesaistīties dažādos konkursos un projektos;

 • saņemt atbalstu no skolotājiem dalībai olimpiādēs, konkursos, pētniecisko darbu izstrādē;

 • dzīvot labiekārtotās kopmītnēs.

Uzņemšana pamatskolā un vidusskolā

Skolēnu uzņemšanas kārtību pamatskolā un vidusskolā nosaka “Noteikumi par izglītojamo uzņemšanu Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā”

Valmieras pilsētas pašvaldības 25.februāra domes sēdē apstiprināts skolēnu skaits Valmieras vispārējās izglītības iestāžu 1., 7. un 10.klasēs 2021./2022.mācību gadam (skatīt šeit)

Ģimnāzijā piedāvātās izglītības programmas

 • 7.klasēs pamatizglītības 2.posma programmas (kods 23011111) divos virzienos (stundu skaits)

  • pamatizglītības otrā posma programma

  • pamatizglītības otrā posma programma ar papildu stundām bioloģijā, ķīmijā, fizikā

 • 8.klasēs pamatizglītības 2.posma programmas (kods 23011111) divos virzienos (stundu skaits)

  • pamatizglītības otrā posma programma

  • pamatizglītības otrā posma programma ar papildu stundām bioloģijā, ķīmijā, fizikā

 • 9.klasēs (stundu skaits)

  • pamatizglītības otrā posma programma (kods 23011111)

  • matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 23013111) – papildus stundas bioloģijā, ķīmijā, fizikā

 • 10.klasēs vispārējās vidējās izglītības programma (kods 31016011) četros virzienos (stundu skaits)

  • vispārējās vidējās izglītības programma dabaszinātņu virzienā

  • vispārējās vidējās izglītības programma inženierzinātņu virzienā

  • vispārējās vidējās izglītības sociālo zinātņu virzienā

  • vispārējās vidējās izglītības uzņēmējdarbības virzienā

 • 11.klasēs vispārējās vidējās izglītības programma (kods 31016011) četros virzienos (stundu skaits)

  • vispārējās vidējās izglītības programma dabaszinātņu virzienā

  • vispārējās vidējās izglītības programma tehnoloģiju virzienā

  • vispārējās vidējās izglītības sabiedrības virzienā nozarē “Uzņēmējdarbība”

  • vispārējās vidējās izglītības sabiedrības virzienā nozarē “Tiesības, politika un starptautiskās attiecības”

 • 12.klasēs (stundu skaits)

  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011)

  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 31013011) virzienā dabaszinības (padziļināti apgūst fiziku, ķīmiju un bioloģiju)

  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 31013011) virzienā matemātika (padziļināti apgūst matemātiku un programmēšanas pamatus)

Uzņemšanas kārtība 7.klasēs 2021./2022.mācību gadā

Skolēnu uzņemšana 7.klasē notiek konkursa kārtībā saskaņā ar šādiem uzņemšanas kritērijiem:

 • 30% – skolēna vidējais vērtējums mācību priekšmetos

 • 70% – iestājpārbaudījuma rezultāts

 • beidzot 6.klasi, nevienā mācību priekšmetā vērtējums nav zemāks par 4 ballēm

 1. Līdz 20.maijam reģistrējies iestājpārbaudījuma kārtošanai šeit

 2. 22.maijā plkst. 11.00 ierodies uz iestājpārbaudījuma kārtošanu Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā

 • iestājpārbaudījuma mērķis ir noteikt zināšanu un prasmju kopējo līmeni un atbilstību pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programmai un noskaidrot iespējas pretendentu sadalei paralēlklasēs un mācību grupās.

 • katrs skolēns iestājpārbaudījumu var kārtot vienu reizi mācību gadā

 • kopējais rakstiskā iestājpārbaudījuma laiks ir ne vairāk kā divas stundas

 • iestājpārbaudījuma norises kārtība

 1. Uzrādot vecāka un skolēna personu apliecinošus dokumentus pasi, ID karti vai dzimšanas apliecību (aizbildnis – arī Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildņa tiesības pārstāvēt bērna intereses) no 1.jūnija līdz 3.jūnijam no plkst. 9.00 līdz 18.00 iesniedz nepieciešamos dokumentus (dokumentus var aizpildīt un izgatavot kopijas gan iepriekš mājās, gan skolā):

 • iesniegumu (DOCX; PDF)

 • 6. klases beigšanas liecību

 • medicīnisko karti (veidlapa 026/u)

 • bibliotēkas galvojumu (ja līdz šim nav mācījies Valmierā) (DOCX; PDF)

 • apliecinājumu par fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanu (DOCX; PDF)

 1. Līdz 10.jūnijam rezultātu paziņošana skolas mājas lapā

 • Ģimnāzija izsniedz vecākiem izziņu par uzņemšanu, uz kuras pamata iepriekšējā skola izsniedz pārējos dokumentus

 • Ja 7. vai 10.klasē pēc uzņemšanas ir brīvas vietas, tad skola augustā var organizēt atkārtotu iestājpārbaudījumu

Iestājpārbaudījuma uz 7.klasi vadlīnijas

 • Lasītprasme– atrast tekstā svarīgāko, pateikt to saviem vārdiem, atrast atslēgas vārdus, formulēt galveno domu, atbildēt uz jautājumiem un veidot jautājumus pēc teksta, sakārtot informāciju grafikos/ dažādās tabulās, lasīt informāciju pēc grafikiem/ tabulām.

 • Pētnieciskās prasmes– prast izvirzīt pētāmo jautājumu, prast reģistrēt datus, prast lasīt datus no grafika/ tabulas, izskaidrot tos, secināt.

 • Zināšanas un izpratne par mērvienībām– zināt fizikālos lielumus (masa, tilpums….)

 • Matemātiskās pamatprasmes– zināt reizrēķinu, izprast dalīšanu, izprast proporciju attiecības, prast aprēķināt %.

 • Valodas lietojuma prasmes- apzināti lietot pieturzīmes un atbilstošu valodas stilu, prast atbildēt uz jautājumiem pilnos teikumos, spēt izteikt savu viedokli un spriedumu (ja….tad), pamatot to (tāpēc ka; jo…).

Uzņemšanas kārtība 10.klasēs 2021./2022.mācību gadā

2021./2022.m.g. uzņem skolēnus šādās vispārējās vidējās izglītības programmā (kods 31016011) šādos virzienos:

 • vispārējās vidējās izglītības DABASZINĀTŅU virzienā

 • vispārējās vidējās izglītības INŽENIERZINĀTŅU virzienā

 • vispārējās vidējās izglītības UZŅĒMĒJDARBĪBAS virzienā

 • vispārējās vidējās izglītības SOCIĀLO ZINĀTŅU virzienā

Iepazīsties ar ģimnāzijas piedāvājumu (klikšķini uz attēla ↓)

Skolēna uzņemšana 10.klasē skolēna izvēlētajā vispārējās vidējās izglītības programmā notiek konkursa kārtībā saskaņā ar šādiem uzņemšanas kritērijiem:

 • 30% – skolēna vidējais vērtējums mācību priekšmetos apliecības par pamatizglītību sekmju izrakstā

 • 60% – iestājpārbaudījuma rezultāts

 • 10 % – 1.-3.vieta vai atzinība kādā no 2. vai 3.posma mācību priekšmetu olimpiādēm pēdējo 3 gadu laikā

 • apliecībā par pamatizglītību nevienā mācību priekšmetā vērtējums nav zemāks par 4 ballēm

 1. Līdz 27.maijam reģistrējies iestājpārbaudījuma kārtošanai šeit

 2. 1.jūnijā plkst. 11.00 ierodies uz iestājpārbaudījuma kārtošanu Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā

 • iestājpārbaudījuma mērķis ir noteikt zināšanu un prasmju kopējo līmeni un atbilstību vispārējās vidējās izglītības programmai atbilstoši pretendenta izvēlētajam izglītības virzienam

 • kopējais rakstiskā iestājpārbaudījuma laiks ir ne vairāk kā trīs stundas

 • katrs skolēns iestājpārbaudījumu var kārtot vienu reizi mācību gadā

 • iestājpārbaudījuma norises kārtība

 1. Uzrādot vecāka un skolēna personu apliecinošus dokumentus pasi, ID karti vai dzimšanas apliecību (aizbildnis – arī Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildņa tiesības pārstāvēt bērna intereses) no 14. jūnija līdz 16.jūnijam no plkst. 9.00 līdz 18.00 iesniedz nepieciešamos dokumentus:

 • iesniegumu (DOCX; PDF)

 • apliecības par pamatizglītību kopiju, uzrādot oriģinālu

 • medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u)

 • bibliotēkas galvojumu (ja līdz šim nav mācījies Valmierā) (DOCX; PDF)

 • apliecinājumu par fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanu (DOCX; PDF)

 • iesniegums dienesta viesnīcai (PDF)

 1. Līdz 22. jūnijam rezultātu paziņošana skolas mājas lapā

 • Ģimnāzija izsniedz vecākiem izziņu par uzņemšanu, uz kuras pamata iepriekšējā skola izsniedz pārējos dokumentus

 • Ja 7. vai 10.klasē pēc uzņemšanas ir brīvas vietas, tad skola augustā var organizēt atkārtotu iestājpārbaudījumu

Uzņemšana vispārējās pamatizglītības 8., 9. un vispārējās vidējās izglītības 11., 12.klasē notiek ņemot vērā:

 • brīvo vietu skaitu minētajās klasēs,

 • pamatojoties uz iepriekš iegūto izglītības dokumentu (nevienā mācību priekšmetā vērtējums nav zemāks par 4 ballēm),

 • Apliecībā par pamatizglītību vērtējumus, kuri noteikti 1.punktā “Noteikumi par izglītojamo uzņemšanu Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā” (11. vai 12. kl.)

Uzrādot vecāka un skolēna personu apliecinošus dokumentus pasi, ID karti vai dzimšanas apliecību (aizbildnis – arī Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildņa tiesības pārstāvēt bērna intereses), iesniedz:

 • iesniegumu (8.kl) (DOCX; PDF)

 • iesniegumu (9. kl) (DOCX; PDF)

 • iesniegumu (11.kl.) (DOCX; PDF)

 • iesniegumu (12. kl.) (DOCX; PDF)

 • apliecības par pamatizglītību kopiju, uzrādot oriģinālu (11., 12.kl.)

 • sekmju izrakstu, iepriekšējā gada vai semestra liecību

 • medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u)

 • bibliotēkas galvojumu (ja līdz šim nav mācījies Valmierā) (DOCX; PDF)

 • apliecinājumu par fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanu (DOCX; PDF)

Ģimnāzija izsniedz vecākiem izziņu par uzņemšanu, uz kuras pamata iepriekšējā skola izsniedz pārējos dokumentus.